Информация >

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „Ес Си Ес Франчайз” АД

(„Политика за поверителност“)

„Ес Си Ес Франчайз” АД  зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване, програма за лоялни клиенти или предоставяне на услуги на нашия уебсайт: https://ceiba.bg  

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: https://ceiba.bg  

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на https://ceiba.bg и има регистрация на https://ceiba.bg. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - https://ceiba.bg, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни. 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Ес Си Ес Франчайз” АД („CEIBA.BG”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175322596, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта можете да се свържете с нас по най-удобния за Вас начин - по имейл ([email protected]), на адрес: гр. София, ул. „Л. Станчев“ № 5, АТК Софарма Бизнес тауърс, сграда А, ет.8 или на тел. +3592/9150681 и да заявите това свое желание.

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

  1. В зависимост от конкретните цели и основания „Ес Си Ес Франчайз” АД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на сайт CEIBA.BG и клиента:

 • три имена, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; 

 • данни от профила ви за достъп до www. CEIBA.BG – потребителско име;

  • информация за домакинството, семейно положение, демографска информация и други данни, които ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания, или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните и закупените продукти, услуги или за предпочитанията за услугите, които ви предоставяме.

Б) Данни, изготвени и генерирани от CEIBA.BG в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

 • посетителите на CEIBA.BG;

  • IP адрес при посещение на уебсайта ни;

  • данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

 • Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или  изпълнение на договора за покупка на стоки. 

CEIBA.BG обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка на стоки или предоставяне на услуги;

 • предоставяне на карта за програма "Лоялен клиент".

 • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за извършените от Вас покупки по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;

 • Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено клиентско желание;

 • Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и CEIBA.BG от нетипичен трафик, (измами и злоупотреби от трети лица), стойност по фактури. Разяснение на фактури и предоставяне на справки за закупени продукти/ услуги;

 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни, Спиране/реактивиране на загубена/открадната/ повредена карта за лоялност

Б) В изпълнение на свои законови задължения, CEIBA.BG обработва данните Ви за следните цели:

 • Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

 • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението и услугите; 

 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 

В) CEIBA.BG обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица;

Г) CEIBA.BG обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси:

 • Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг – CEIBA.BG използва частично автоматизирани алгоритми и методи за оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите, като например ползвани услуги, направени покупки и изразени предпочитания с цел: - отправяне на оферти за продажба, за предоставяне на нови услуги и/или за изменение в условията на вече използвани услуги от клиент с цел по ефективното им използване, както и  - измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни; - подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на CEIBA.BG; - получаване и /или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.

 • Подробен анализ на данните за потреблението, предпочитанията и поведението на клиентите (автоматична обработка в криптиран вид) – CEIBA.BG извършва посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява лесна идентификация на субекта на данни или същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си листа. Анализът на поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като, но не само пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи до предлагане на нови продукти, които максимално да отговорят на нуждите на настоящи и бъдещи клиенти. Посоченият анализ може да се използва и за подобряване на обслужването на клиентите, чрез разработване на подходи за контакт, преструктуриране на вътрешните функционални звена в компанията, които ги обслужват, а понякога и с цел предотвратяване на измами, водещи до финансови загуби за CEIBA.BG. 

 • Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид - CEIBA.BG извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от стоки и услуги и за подобряване на обслужването на клиентите. 

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с CEIBA.BG – обработват личните Ви данни от името на CEIBA.BG или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и /или закупени/ ремонтирани стоки;

 • Лица, които по възлагане на CEIBA.BG поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

 • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;

 • Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;

 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

 • Други администратори на лични данни, на които CEIBA.BG предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от CEIBA.BG предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни  

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор/услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги и покупки на стоки се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от CEIBA.BG 

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от CEIBA.BG информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

 2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;

 3. да възразите пред CEIBA.BG по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

 • при наличие на законово основание за това;

 • за целите на директния маркетинг.

  1. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица;

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на CEIBA.BG и какви са последиците от това ?

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги/стоки в съответствие с законовите ни задължения, CEIBA.BG се нуждае от определени данни. 

Непредоставянето на следните данни препятства възможността CEIBA.BG да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

 • три имена,  адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; 

 • данни, събирани при плащане, направено към CEIBA.BG, по начина, посочен в Общите условия за онлайн пазаруване на https://ceiba.bg;

 • данни от профила ви за достъп до https://ceiba.bg – потребителско име, история на заявките / поръчките;

 • адрес за доставка;

 1. Политика за „бисквитките“ 

Бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. 

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. 

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта. 

Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Тази политика е последно осъвременена на 22.05.2018 година.

Вземете Вашата клиентска карта Сейба и спестявайте, докато пазарувате. Всеки месец специални предложения www.ceiba.bg