Информация >

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от “Ес Си Ес Франчайз” АД промоционални условия и активности,  публикувани на уебсайт  https://ceiba.bg/    ("Общите условия") и урежда отношенията между “Ес Си Ес Франчайз” АД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайт  https://ceiba.bg/  услуги и ресурси.


I. ТЕРМИНОЛОГИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. “Ес Си Ес Франчайз” АД (наричано още „ДРУЖЕСТВОТО и или ТЪРГОВЕЦЪТ“ ) е акционерно дружество, ЕИК 175322596, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5 тел. 029150681, e-mail: [email protected]:, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.
 2. Под „Уебсайтът“ се разбира следния сайт - https://ceiba.bg/, чрез който ТЪРГОВЕЦЪТ извършва услуги по предоставяне на актуална информация за продукти, местонахождения на обекти и рекламни материали.
 3. Под „ПОТРЕБИТЕЛ“ се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата  https://ceiba.bg/ на своя компютър.
 4. Под „Регистриран ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта услуги и ресурси и е направил валидна регистрация в Уебсайта, съобразно изискванията на настоящите Общи Условия.
 5. Под „ПРОДУКТ“ и/или „СТОКА“ се разбира Лекарства без рецепта, хранителни добавки, козметика, хомеопатия и други продукти, предлагани за продажба от аптеки, управлявани от ДРУЖЕСТВОТО.
 6. Под "ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА" се разбира част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 7. Под „УСЛУГИ“ се разбира извършваната от ДРУЖЕСТВОТО дейност по предоставяне на актуална информация за ПРОДУКТИ, местонахождения на обекти и рекламни материали.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които всяко физическо лице, отговарящо на изискванията на същите има правото да се възползва от различните видове отстъпки и промоции публикувани на сайта https://ceiba.bg/ при закупуване на продукти от обектите на аптеки Ceiba, валидни в зависимост от посочените условия към момента на закупуване, ползвайки клиентска  карта за Лоялни клиенти „Сейба Клуб“.

3.3. Представянето на продуктите, които се намират на интернет страницата на https://ceiba.bg/ не представлява правно обвързваща оферта, а следва да се приема като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ДРУЖЕСТВОТО. Цялата информация относно предлаганите за продажба продукти включително, но не само: листовка, характеристики, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока и е описана в обектите на аптека „Сейба“ в които същите се предлагат.  Сайтът https://ceiba.bg/ не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки. ДРУЖЕСТВОТО препоръчва на потребителите проверка на място в обектите на аптека „Сейба“, вкл. след консултация с лекари-специалисти за установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н.

3.4. При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите описани на уебсайта https://ceiba.bg/ препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. ДРУЖЕСТВОТО не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

3.5. В съдържанието на https://ceiba.bg/ са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на ДРУЖЕСТВОТО. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на страницата, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права. Потребителите могат да копират материали от САЙТЪТ https://ceiba.bg/ единствено за персонална употреба.

3.6. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДРУЖЕСТВОТО, което има право да променя условията за предоставяне на услугите и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДРУЖЕСТВОТО има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.7. ДРУЖЕСТВОТО не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

3.8. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите;

3.9. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДРУЖЕСТВОТО, съобразно българското законодателство.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда свободно Интернет САЙТЪТ https://ceiba.bg/ без регистрация. Процедурата по регистрация е абсолютно доброволна и безплатна, но задължителна за получаване на специални промоционални активности, адресирани до потребителя на предоставения от него имейл адрес/телефон за контакт.

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ДРУЖЕСТВОТО за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на САЙТА, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от САЙТА и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта.

4.4. При попълване на секцията „РЕГИСТРАЦИЯ – СТЪПКА 2”  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не въвежда друго съдържание и текст, освен информация, пряко свързана с или описваща, съответно поясняваща изискваното съдържание на съответните полета. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да използва секцията „РЕГИСТРАЦИЯ – СТЪПКА 2”, за да публикува, отправя или приема каквито и да е предложения за извършване или сключване на каквито и да е правни сделки, нито да отправя каквито и да е други електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава винаги да държи полетата попълнени с вярна и принадлежаща на него информация.
4.6. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДРУЖЕСТВОТО, се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://ceiba.bg/ услуги;
 • да уведомява незабавно ДРУЖЕСТВОТО за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. ДРУЖЕСТВОТО няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

5.2. ДРУЖЕСТВОТО има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://ceiba.bg/. 

5.3. ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДРУЖЕСТВОТО да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://ceiba.bg/.
5.4. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДРУЖЕСТВОТО, във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДРУЖЕСТВОТО. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

5.5. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДРУЖЕСТВОТО не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само: случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО.

5.6. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез САЙТА.

5.7. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

5.11. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са придобити от друго лице посредством неправомерен начин.

5.12. ДРУЖЕСТВОТО има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и чрез системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДРУЖЕСТВОТО, инкорпорирана в САЙТА, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С изразяване на активното си съгласие при регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава горепосочените непоискани търговски съобщения от ДРУЖЕСТВОТО.

5.14. Потребителите, получаващи информационния бюлетин на https://ceiba.bg/, могат да прекратят абонамента си по всяко време при желание от тяхна страна чрез отправяне на искане до имейл: [email protected]

5.15. ДРУЖЕСТВОТО има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

VI. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

6.1. С цел идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ от САЙТА https://ceiba.bg/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подава лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, е-майл адрес, дата на раждане, град и телефон за контакт. ДРУЖЕСТВОТО използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които ви предлага, и за да получи необходимите данни за изпълнение на действия за продукти или услуги.

6.2. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДРУЖЕСТВОТО има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му.

6.3. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

6.4. Хипервръзките от https://ceiba.bg/ към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако използвате тези хипервръзки, https://ceiba.bg/ не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

6.5. Сигурността при въвеждане и пренос на данните се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между сървъра на Дружеството и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в САЙТА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

7.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ДРУЖЕСТВОТО е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ДРУЖЕСТВОТО. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

7.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ДРУЖЕСТВОТО дори ако не е било получено.

7.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

7.5. За всички неуредени от настоящите Общи условия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора Общите условия между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила от 21.05.2018г.

Вземете Вашата клиентска карта Сейба и спестявайте, докато пазарувате. Всеки месец специални предложения www.ceiba.bg